Potilaan oikeudet ja henkilökunnan oikeusturva

Potilaan oikeudet ja henkilökunnan oikeusturva

HUSin hallintolakimies Jaana Vento, 1.11.2006 HYKSin lastenpsykiatrian lääkäreiden keskustelutilaisuudessa - Muistiinpanot Leena Repokari (Jaana Vento ei vastaa tekstin mahdollisista virheistä)

Keskeiset lait

Potilaan oikeudet: - Potilaslaki (PotL) - Erikoissairaanhoitolaki

Tietosuoja ja tietojensaanti: - Henkilötietolaki (HetiL) - Julkisuuslaki (JulkL)

Henkilökunnan oikeusturva: - Työturvallisuuslaki

Muita lakeja - Lastensuojelulaki - Rikoslaki - Esitutkintalaki - Sosiaalihuollon asiakaslaki

Alaikäisen potilaan asema

 • mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista
 • jos alaikäinen kykenee päättämään hoidostaan, se on toteutettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan
 • jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksesä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa
 • selvitys annettava alaikäisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle

Potilastietojen salassapito

 • PotL13§, JulkL 24§: Potilasasiakirjat ja potilaan terveydentilaa, vammaisuutta, tutkimusta ja hoitoa, seksuaalista käyttäytymistä tai suuntautumista koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä
 • huoltajalla on oikeus päättää, mitä tietoja lapsesta luovuttaa ja kenelle; lastensuojelulaki kieltää vahingoittamasta lasta
 • luovutettaessa potilastietoja sivullisille tarvitaan potilaan / huoltajan tai laillisen edustajan kirjallinen suostumus

Asiantuntija-apu / virka-apu

 • sosiaalihuollolla on oikeus saada virka-apua
 • terveydenhuollon viranomaisten on annettava perhe- ja yksilökohtaisessa lastensuojelussa asiantuntija-apua ja tarvittaessa järjestettävä lapsen hoito (Lastensuojelulaki 11§)
 • virka-avun antajan tulee salassapitovelvollisuuden estämättä ilmaista sos.vo:lle virka-aputehtävän edellyttämät tiedot (Sos.asiakasL 22§)

Tietojen antaminen sosiaaliviranomaiselle

 • Lastensuojeluilmoitus (LastensuojeluL 40§)
 • Pyynnöstä salassapitosäännösten estämättä sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset, jotka ovat välttämättömiä sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä viranomaisille annettujen tietojen tarkistamiseksi (=vanhempia koskevia tietoja saa luovuttaa sosiaaliviranomaisille mikäli niillä on lapsen huollon kannalta merkitystä) (sos.huollon asiakaslaki 20§)
 • arkaluontoisia tietoja saa antaa jos ne ovat hoidon kannalta oleellisia

Tietojen antaminen poliisille

 • potilaan / huoltajan suostumuksella
 • salassapitosäännösten estämättä jos tutkinnassa rikos josta ankarin rangaistus väh 6 v vankeutta (esim törkeä pahoinpitely tai lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö) (EsitutkintaL27§)
 • jos perusteltu epäily törkeästä rikoksesta, oikeus ilmoittaa poliisille tai sille jota vaara uhkaa (RikosL15:10)

Todistaminen tuomioistuimessa

 • potilaan / huoltajan suostumuksella
 • voidaan velvoittaa todistamaan rikoksesta josta voi seurata 6 vuotta vankeutta
 • terveydenhuoltohenkilöstön osalta salassapitovelvollisuus väistyy rikoksissa, joista voi seurata vankeutta 6 vuotta tai enemmän
 • KYSY tuomarilta sitooko salassapitovelvollisuus vai ei

Asianosaisjulkisuus ja oikeus itseä koskeviin asiakirjoihin

 • tietojen annosta kieltäytymisestä tehtävä kirjallinen perusteltu päätös, johon on liitettävä mukaan muutoksenhakuohje Helsingin hallinto-oikeudelle
 • poikkeukset:
 • tiedon antaminen on vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeää yksityistä etua
 • esitutkinnassa ja poliisitutkinnassa esitetty tai laadittu asiakirja ennen tutkinnan lopettamista, jos tiedon antamisesta aiheutuisi haittaa asian selvittämiselle

Tarkastusoikeus

 • 15 v täyttäneellä ja huoltajalla on tarkastusoikeus ja potilasrekisterin osalta nuoremmallakin jos kykenee päättämään hoidostaan (HetiL26 HetiL 27§)
 • poikkeus:
 • jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille (HetiL 27§)
 • alaikäinen voi kieltää tietojen annon huoltajalleen, mikäli hän ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan (PotilasL 9.1§)

Henkilökunnan oikeusturva

 • Potilasasiakirjamerkinnät tehtävä STM:n asetuksen 99/2001 mukaisesti
 • Työturvallisuuslaki: työnantajalla on velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta ja terveydestä työssä
 • Työnantajan on asiasta tiedon saatuaan puututtava käytettävissä olevin keinoin työntekijään kohdistuvaan häirintään tai epäasialliseen kohteluun
 • Työpaikkaväkivallan ehkäisy ja kohtaaminen – toimintamalli HUS:ssa: fyysisen väkivallan käytöstä aina tutkintapyyntö poliisille
 • Mm. salakuuntelu ja kunnianloukkaus ovat asianomistajarikoksia (Huom! Jos esim. vanhempi salaa äänittää neuvottelun jossa on itse ollut läsnä ja antaa toisen kuunnella nauhoituksen, kyseessä ei ole salakuuntelu. Mikäli ko. nauhalla on tietoja joiden levittäminen voi vahingoittaa lasta, lastensuojelulain perusteella voidaan asiaan puuttua)