Neuropsykiatrisen lapsen kokemusmaailma

Leslie Holzhauser-Peters and Leslie True

Making sense of Children's Thinking and Behavior

Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2008.

Kirjoittajista jälkimmäinen on äiti kirjassa paljon esillä olevalle Joshua-pojalle, jolla on todettu NLD (nonverbal learning disability). Ensimmäinen kirjoittaja puolestaan on ammattilainen, puheterapeutti, joka on työskenellyt 30 vuoden ajan julkisen erityisopetuksen piirissä erityisesti konsultoimassa lapsia, joilla on diagnosoitu NLD tai Aspergerin oireyhtymä.

Kirjassa esitellään havainnollisin esimerkein helposti avautuvalla arkikielellä systemaattinen lapsen ajattelun analysoinnin työväline (Systematic Tool to Analyze Thinking - STAT). Pulmatilanteessa tehdään alustava hypoteesi siitä, millä erityisvaikeuden osa-alueella on "karahtanut kiville". Näitä osa-alueita on eriteltynä 12, josta kustakin on oma selventävä lukunsa. Tekemällä lapselle konkreettisia, selventäviä kysymyksiä päästään tarkentamaan, onko alustava hypoteesi ollut oikea ja kun riittävä selvyys on tullut, valitaan etenemistie - joko ohjaksiin tarttuminen, siitä pidättäytyminen, asian selvennys tai näiden yhdistelmä.

Mielestäni erinomaista kirjassa on sen konkreettinen havainnollisuus ja toisaalta laaja-alaisuus. Siinä kyetään yhtäaikaa tarkastelemaan neuropsykiatrisen lapsen monia erityisvaikeuksia - ajattelun, kielen, motoriikan, aistikokemusten, toiminnanohjauksen, emootioiden, ahdistuksen, impulsiivisuuden, tilaan orientoitumisen, mentalisaation ja sosiaalisen kommunikaation pulmia erittelemällä STAT-apuneuvolla miten ne kulloinkin ovat esillä. Winnicott aikoinaan totesi, että aina pitää paneutua siihen, miten lapsi itse kokee asiat - tarkkakaan anamneesi ja observaatio ym tietolähteet eivät riitä. Tämä pätee tietysti myös neuropsykaitrisiin lapsiin - tarkankaan neuropsykologisen profiilin ja diagnoosin nojalla ei lasta voi selittää, vaan pitää päästä ymmärtämään, miten hän itse kokee yksittäisissä tilanteissa. Juuri tässä on kirjan hieno anti.

Hae kirjan edullisin ostopaikka.

Karnacin kautta tilattuna kirja tulee parissa päivässä, hinta tammikuussa 2009 neljätoista puntaa plus lähetyskulut.