Dir®/floortime™ -arvioinnin malli

DIR®/Floortime™ - lapsen kehityksellinen arviointi

Stanley I Greenspanin mukaan

Tämä arviointimalli sopii erityisesti neuropsykiatrisiin tilanteisiin, toisin sanoen tilanteisiin, joissa lapsen kehitysessä on vahva vaikutus kehityksellisillä erityisvaikeuksilla, jotka voivat koskettaa aistien toimintaa, aistisäätelyä, motorista toimintaa, osa-alueiden integraatiota, toiminnanohjausta. Edelleen se sopii lapsiin, joilla on kehitysviivettä tai autismispektrin ongelmia.

Arviointi yhdistää lapsen erityispiirteiden tunnistamisen, hänen psyykkisen kehitystasonsa arvioinin ja perheen vuorovaikutussuhteiden arvioinnin. Arvioinnin pohjalta muodostetaan lapsen kasvua tukeva monialainen kuntoutussuunnitelma.

Keskeistä mallissa on psyykkisen kehityksen arviointi portaittaisella ja dynaamisella tavalla: miten vakaasti lapsi on saavuttanut nimettyjä kehitystasoja (kyky olla rauhoittuneena aistit avoinna maailmaan, kyky syttyä kontaktiin, kyky kommunikoida kontaktissa, kyky käyttää kommunikaatiota yhteiseen tavoitteelliseen toimintaan, kyky ottaa symboleja käyttöön, kyky käsittellä laajempia kokonaisuuksia symbolisella tasolla jne), millaisissa tilanteissa ne tulevat parhaiten esille ja mitkä seikat häntä puolestaan kuormittavat.

Kts mallin esittelysivut, Guidelines esittely, Guidelines osa 1