Perheen toiminnan kuvaus ?

PERHEEN TOIMINNAN KUVAUS

Mitä yksilökeskeisen GAS/GAF-arvion rinnalle ?

Hyvä hoito-organisaatio seuraa hoitoon tulleiden / hoidettujen potilaiden profiilia, jotta voidaan saada vastauksia sellaisiin tärkeisiin kysymyksiin kuin: - millaisia potilaita on hoidettu? - millaisilla hoitomenetelmillä? - millaisin tuloksin?

Tällä hetkellä tallentuu erikoissairaanhoidon tietojärjestelmiin potilaista systemaattisesti diagnoosi(t) ja ainakin osastopotilaiden osalta myös psyykkisen toimintakyvyn GAS/GAF-arvio.

Lapsen oire/sairausdiagnoosia voidaan täydentää ICD-10-luokituksen Z-koodeilla, joiden kautta saadaan tallennetuksi lapsen lähiympäristön sellaisia ominaisuuksia, joilla on merkitystä oireen/sairauden kannalta, kuten ongelmalliset vuorovaikutussuhteet, perheen voimakkaat stressitekijät jne. Näiden osalta ei tietojärjestelmissä kuitenkaan ole käytössä vaikeusasteen kuvaamiseen mittaria, toisin kuin lapsen sairauden vakeusasteeseen on GAS/GAF.

Perheen vuorovaikutussuhteiden toimintatason kuvaaminen olisi kuitenkin tarpeellista. Esimerkiksi omaan kehityksellisen neuropsykiatrian yksikkööni tulee lastenneurologian puolelta nimenomaan sellaisia ADHD- ja ASPERGER- ym neuropsykiatrisia lapsia, joiden perheissä on luultavasti tavallista enemmän vuorovaikutussuhteen ongelmia (riippumatta niiden etiologiasta) verrattuna niihin perheisiin, joiden kuntoutus etenee lastenneurologian puolella odotetusti. Kysymys kuuluu, miten voisimme saada kirjatuksi tämän olennaisen osa-alueen hoidon seurantaa tukevaan tietokantaan?

Törmäsin asiaa viime syksynä selvitellessäni GARF-instrumenttiin (Global Assessment of Relational Functioning), joka vaikuttaa kiinnostavalta. Siinä perheenjäsenet (mielellään myös isovanhemmat mukana) arvioivat suhteitaan toisiinsa, kommunikaation avoimuutta, asioiden jakamista, keskinäistä ymmärrystä, ongelmanratkaisukykyä jne. Tuloksena saadaan perheen toiminnan profiili ja kokonaisarvio. Menetelmää arvioivassa kirjassa (1) sitä verrataan toiseen, myös kiinnostavaan, joka on SAFE (Systemic Assessment of the Family Enviroment).

Olisin hyvin kiinnostunut kuulemaan muiden kollegoiden näkemyksiä ja kokemuksia tästä asiasta ja pohtimaan miten yhdessä voisimme päästä eteenpäin.

(1) Yingling LE, Miller WE, McDonald AL ja GALEWATER ST 1998. GARF Assessment Sourcebook. Using the DSM-IV Global Assessment of Relational Functioning. Brunner/Mazel, Bristol, USA.