Greenspanin keskeisiä teoksia

STANLEY I GREENSPANIN KESKEISIÄ TEOKSIA

Esittelevä luettelo julkaisuajankohdan mukaisessa järjestyksessä Päivitetty 26.5.2007.

Lisätietoa seuraavien järjestöjen sivuilta: ->Interdisciplinary Council on Learning and Developmental Disorders ->The Floortime Foundation

Kts myös perusteellinen selostus DIR ®/Floortime™ Model: in the Clinical Practice Guidelines

Greenspan, S.I. and Salmon, J. (1993) Playground politics : understanding the emotional life of your school-age child, Reading, Mass. : Addison-Wesley. Greenspanin keskeisten teemojen käsittelyä kouluikäisten lasten osalta: kehityksen vaiheet, lapsen erityispiirteitten huomioonottaminen ja keskeiset kasvatuksen periaatteet ja lähestymistavat. Seitsemän esimerkkilapsen kautta havainnollistetetaan floor timea, ongelmanratkaisua, lapsen näkökulman tavoittamista ja empatisointia, kasvun haasteiden jakamista pieniin osiin ja rajojen asettamista. Omissa luvuissaan tarkastellaan aggressiivisuutta, kilpailullisuutta, itsetuntoa, toverisuhteita, oppimisvaikeuksia, seksuaalisuutta ja murrosikää. Hae edullisin ostopaikka

Greenspan, S.I. and Salmon, J. (1995) The challenging child : understanding, raising, and enjoying the five "difficult" types of children, Reading, Mass. : Addison-Wesley Publishing Co.Tarkastelussa on viisi eri tyyppistä haastavaa lasta: hyvin herkkä lapsi, tarkkaamaton, itseensä päin kääntynyt, uhmakas ja aktiivinen/aggressiivinen lapsi. Jokaisen osalta on havainnollinen esimerkkitapaus. Kunkin ”prototyypin” osalta tarksatellaan yleisesti, miten haetaan tarkemmin neuropsykiatrista profiilia ja sen myötä sovelletaan keskeisiä kasvatusperiaatteita: floor timea, ongelmanratkaisua, lapsen näkökulman tavoittamista, haasteiden pilkkomista osiin ja rajojen asettamista. Hyvä kirja greenspanilaiseen ajatteluun tutustumiseksi, mutta silti samantien paljon antava.Hae edullisin ostopaikka

Greenspan, S.I. (1997) Developmentally based psychotherapy, Madison, Conn. : International Universities Press. Kehityksellisten näkemysten soveltaminen psykoterapiaan, toiminta sillä kehityksen tasolla, missä lapsi/potilas on. Miten käytetään tukena Greeenspanin esittämää kuvausta lapsen kehityksen vaiheista (Appendix: The Clinical Assessment of Developmental Levels) ja miten tuetaan ajankohtaisen kehitysvaiheen taitojen kehittymistä: säätelyä ja liittymistä, representaatioiden löytymistä ja niiden monipuolistumista. Vuorovaikutuspainotteinen lähestymistapa, joka ei nojaudu psykoanalyyttiseen teoriaan, mutta antaa myös analyyttiseen työhön lähtökohdan. Greenspan itse on analyytikko ja pohtinut erityisesti miten kehityksellisissä häiriöissä tarvitaan (myös) toisenlaista otetta kuin tiedostamattomien intrapsyykkisten konfliktien ratkaisuun tähtäävässä terapiassa.HAe edullisin ostopaikka

Greenspan, S.I. and Benderly, B.L. (1997) The growth of the mind : and the endangered origins of intelligence, Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Psyykkisen kehityksen perusteemoja ja näkökulmien laajentamista yhteiskuntaan. Tämä kirja ei tarkastele kasvatuksellisten periaatteiden soveltamista vaan on kehityspsykologisia perusteita luotaava.Hae edullisin ostopaikka

Greenspan, S.I., Wieder, S. and Simons, R. (1998) The child with special needs : encouraging intellectual and emotional growth, Reading, Mass. : Addison-Wesley.Laaja ja perusteellinen teos, jossa tarkastellaan kehityksen vaiheita, neuropsykiatristen erityispiirteiden vaikutusta niihin, floor timen soveltamista hyvin yksityiskohtaisesti aina luokka-avustajan toimintaan asti.Hae edullisin ostopaikka

Greenspan, S.I. and Lewis, N.B. (1999) Building Healthy Minds: the six experiences that create intelligence and emotional growth in babies and young children, Cambridge, Mass. : Perseus Books.Greenspanin kehitysvaihe-ajattelun hyvä perusteos, jossa “six milstones” käydään perusteellisesti läpi. Luvussa 7 on myös hyvä kuvaus floor timen periaatteista.Hae edullisin ostopaikka

Greenspan, S.I. and Greenspan, N.T. (2003) The clinical interview of the child , 3rd ed edn. Washington, D.C. : American Psychiatric Pub. Lapsen psyykkisten toimintojen osa-alueiden kehityksellinen arvio, erinomaiset ikäkausikohtaiset taulukot, parikymmentä tapausselostusta analysoituna. Antaa erinomaiset välineet greeenspanilaisen ajattelun soveltamiseen kliiniseen lastenpsykiatriseen arviointityöhön.Hae edullisin ostopaikka

Greenspan, S.I. and Shanker, S. (2004) The first idea : how symbols, language, and intelligence evolved from our early primate ancestors to modern humans, 1st Da Capo Press ed edn. Cambridge, MA : Da Capo Press.Tässä teoksessa Greenspan ja Shanker luovat kiehtovalla tavalla uusia näköaloja ihmisen kielen ja tunne-elämän kehitykseen toisaalta ihmisen evoluutiohistoriasta ja toisaalta Kongo-joen eteläpuolella asuvien bonobo-apinoiden sensaatiomaisista kielellisistä, spontaanisti kehittyvistä symbolisaatiokyvyistä. Kirjassa on myös laajennettu psyykkisen kehityksen vaiheita pidemmälle – ohi niiden kuuden, jotka yleensä Greenspanin teoksissa muodostavat lapsen arvioinnin ja kasvun tukemisen rungon.Hae edullisin ostopaikka 

Greenspan, S.I. and Wieder, S. (2005) Infant and early childhood mental health : a comprehensive, developmental approach, 1st ed edn. Washington, DC : American Psychiatric Pub.Pikkulasten neuropsykiatrisen arvioinnin ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön vahvasti tukeutuvan työskentelyn tiivis ja perusteellinen oppikirja. Hae edullisin ostopaikka

Greenspan S.I. and Lewis D. (2005) The Affect-Based Language Curriculum (ABLC). 2nd Edition. Interdisciplinary Council on Developmental and Learning Disorders, Bethesda, MD, USA. - 380 sivua.Perheille, kuntouttaja-ammattilaisille ja opettajille tarkoitettu intensiivinen ohjelma-työkirja. Ohjelma nojautuu Greenspanin aiemmassa työkokemuksessa selkiyttämiinsä näkemyksiin, tässä erityisesti tunnepitoisen vastavuoroisen vuorovaikutuksen merkitykseen kielen kehtyksessä. ABLC yhdistää FLOOR TIME -toiminnan kehitykselliseen kommunikaatio- ja puheterapiaan. Työkirjassa on erittäin runsaasti eri kehitystasoille soveltuvia käytännön menetelmäohjeita sekä kehityksen etenemisen seurantalomakkeita. Liitteenä CD-levyke, josta lomakkeita voi tulostaa.HAe edullisin ostopaikkaHuom! EU:n ulkopuolelta tilattaessa joutuu mukana seuraavan CD-levyn vuoksi lähetyksestä maksamaan tullin, mutta jos muistat pyytää lähettäjää erittelemään, että CD:n osuus koko hinnasta on 10%, tullausmaksun raja ei ylity. Lähettäjä antaa mielellään tällaisen todenmukaisen selvityksen.

Greenspan S.I. and Wieder S (2006) Engaging autism: Using the Floortime Approach to Help Children Relate, Communicate, and Think. Perseus Books Group. Aiemmissakin teoksissa esiteltyjen keskeisten periaatteiden soveltaminen autismi-spektrin lasten kuntouksessa. Lähestymistapa nojautuu vahvasti vanhempien tukemiseen ja affektiivisen vuorovaiktuksen luomiseen vanhemman ja lapsen välillä. Eniten Greenspan on tehnyt työtä juuri autistien parissa ja siinä hänen lähestymistapansa eniten poikkeaakin sellaisista kuntoutusmenetelmistä, joita voi enemmän luonnehtia harjaannuttamiseksi ja taitojen opettamiseksi.Hae edullisin ostopaikka