LAINSÄÄDÄNTÖ

Lastenpsykiatriaa sivuava lainsäädäntö - 


TERVEYDENHUOLTOLAKI 30.12.2010/1326 

ERIKOISSAIRAANHOITOLAKI 1.12.1989/1062 

KANSANTERVEYSLAKI 28.1.1972/66 

MIELENTERVEYSLAKI 14.12.1990/1116 

MIELENTERVEYSASETUS 21.12.1990/1247 

TERVEYDENSUOJELULAKI 19.8.1994/763

LASTENSUOJELULAKI, 1.1.2008 voimaan astunut -> Hallituksen esitys UUDEN LASTENSUOJELULAIN PERUSTEISTA, pitkä asiakirja jos haluaa tutustua lainmuutoksen perusteluihin. -> STAKESin opaskirja uuden lastensuojelulain soveltamisesta - Sirpa Taskisen kirjoittama ja hyvin selkeä. -> LASTENSUOJELUN KÄSIKIRJA osoitteessa sosiaaliportti.fi

SOSIAALIHUOLTOLAKI 30.12.2014/1301-> Kts kirjoitus lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain toisiaan täydentävistä rooleista lasten ja nuorten mielenterveyskuntoutuksen turvaajina.

LAKI LAPSEN HUOLLOSTA JA TAPAAMISOIKEUDESTA 8.4.1983/361

POTILASLAKI 17.8.1992/785 

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASLAKI 22.9.2000/812 

LAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 3.8.1992/734 

HENKILÖTIETOLAKI 22.4.1999/523 

JULKISUUSLAKI 21.5.1999/621

LAKI TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ 28.6.1994/559


Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista 420/2012