Erikoislääkärien määrä ei kasva

LASTENPSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRIEN MÄÄRÄ EI KASVA RIITTÄVÄSTI

Lasten mielenterveystyössä on jatkuvasti ollut pulaa lastenpsykiatreista. Professori Jorma Pihan selvitystä mukaan on 2000-luvulle tultaessa julkisen sektorin lastenpsykiatrien viroista huomattava osa (noin 40 %) ollut joko kokonaan täyttämättä tai niissä on ollut epäpätevä sijainen. Kun erityismäärärahojen turvin virkojen määrää 2000-luvulla lisättiin, on vaje vain korostunut.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta kiinnitti asiaan huomota jo vuonna 1999 ja edellytti hallituksen huolehtivan koulutusmäärien lisäämisestä. Hallituksen toimenpidekertomuksessa vuodelta 2002 (annettu VAltiopäiville vuonna 2003) asiasta kerrotaan seuraavasti:

"Lasten ja nuorten psykiatrien koulutus

HE 40/1999 vp

Valtiovarainvaliokunta

_6) Hyväksyessään 18.12.1999 valtion talousarvion vuodelle 2000 eduskunta edellytti luvun 29.10 kohdalla hallituksen huolehtivan siitä, että lasten ja nuorten psykiatrien määrän lisäämiseksi näiden alojen koulutusta lisätään, tarvittaessa erityistoimenpitein._

Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian koulutusta on uudistettu vuoden 1999 alusta, voimaan tulleen uuden erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen myötä. Keskussairaaloiden käyttöä on laajennettu, ja perheneuvoloita ja koulukoteja on kytketty mukaan koulutukseen. Yliopistosairaalassa annetun koulutuksen osuutta on lyhennetty yksilöllisesti rakennettujen koulutuskokonaisuuksien pohjalta. Lisäksi valtioneuvoston terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi 11.4.2002 antaman periaatepäätöksen perusteella erikoislääkärin tutkintoasetusta on muutettu siten, etä vähintään puolet koulutuksesta tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella. Tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta tulee työskennellä terveyskeskuksessa. Muutos koskee 1.1.2003 tai sen jälkeen erikoislääkärin opinnot aloittavia.

Opiskelijamäärä on kasvanut tuntuvasti. Lastenpsykiatriaan sekä nuorisopsykiatriaan erikoistumassa olevien lääkäreiden määrä oli vuoden 2002 lopussa 205 ja tutkintoja suoritettiin 22. Tutkintomäärä kasvaa lähivuosina. Erikoislääkärimäärä kasvaa siten myös ja parantaa lasten ja nuorten tutkimus- ja hoitomahdollisuuksia. Erikoistumassa olevien työpanos on merkittävä terveydenhuollon palvelujärjestelmässä myös jo ennen tutkinnon suorittamista. (Lihavointi toimituksen, kts asian kommentointi alla)

Lähivuosina supistetun peruskoulutuksen tuotoksen pienuus ja lääkäripula rajoittavat koulutukseen rekrytointia, mutta muutoin koulutuksen sisällöllinen ja määrällinen kehittyminen jatkuu myönteisenä.

Mielenterveyttä tukevan koulutuksen kehittämiseksi opetusministeriö on yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa käynnistänyt myös psykoterapiakoulutuksen kehittämisen. Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotukset psykoterapeuttikoulutuksen järjestämisestä korkeakoululaitoksen piirissä osana julkista koulutusjärjestelmää sekä tehdä ehdotukset koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi tulee laatia ehdotukset siitä, millä tavalla kaikilla sosiaali- ja terveysalan koulutuksen tasoilla voitaisiin koulutuksessa oleville antaa valmiuksia mielenterveyttä tukevaan työhön osana omaa ammatillista työtä. Työryhmä sai työlleen lisäaikaa ja antaa ehdotuksensa tammikuun 2003 loppuun mennessä."

Huolimatta Hallituksen antamasta positiivisesta kuvasta valmistuneiden lastenpsykiatrien määrä ei ole noussut, kts tästä kertova tilasto. Niinpä tähän asiaan on syytä kiinnittää huomiota. Voi olla että maan hallituksella ei tähän vaikuttavia keinoja ole edellä mainittua enempää, vaan etusijalla tämän jälkeen voi olla yliopistojen sisäinen päätöksenteko ja paikallinen edunvalvonta. Asia onkin Lastenpsykiatrien alaosaston toimintasuunnitelmassa.

Kts myös artikkeli STRATEGIA LASTENPSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TURVAAMISEKSI

MITEN TÄMÄ ASIA LÖYTYI? Terveyspolitiikan seurannan välineillä löytyi Eduskunnan sivuilta kiinnostava dokumentti, jonka sisällöstä haettiin hakusanaa "lastenpsykiatr*" Windowsin find-toiminnolla (CTRL-f).