Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Suomen Lääkäriliiton valtakunnallinen alaosasto Suomen Lastenpsykiatrit

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

  • Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Kunkin kohdan perään täydennetään toimikauden aikana siihen liittyviä selvityksiä tai toimenpiteitä viittauksina ao artikkeleihin LPSY-sivustossa.

Suomen Lääkäriliiton valtakunnallisen alaosaston Suomen Lastenpsykiatrien toiminnan tarkoituksena on edistää ja valvoa lastenpsykiatrian sekä muiden mielenterveystyön aloilla toimivien jäsentensä ammatillisia etuja. Alaosasto ottaa yhteydenpitonsa kohteeksi aktiivisesti kaikki lastenpsykiatrian erikoislääkärit sekä alalle erikoistumassa olevat. Alaosasto ei peri jäsenmaksua.

Toimintavuonna painotetaan erityisesti seuraavia asioita:

· ”LPSY-Suomen lastenpsykiatria” –internet-sivuston edelleen kehittäminen yhteistyössä Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen kanssa ja edunvalvontaan, toimenkuvaan, professioon ym liittyvän sisällön tuottaminen sivustoon.

· Kollegoiden opastaminen ja kannustaminen LPSY-sivuston käyttöön.

· Lastenpsykiatrian erityispiirteiden esille tuominen tulevaa lääkärisopimusta valmisteltaessa yhteistyössä muiden psykiatrian alojen kanssa. Erityisesti tämä koskee pidättäytymistä työn suoritteistamisesta palkkauksen perusteena ja muiden palkkauksen mallien hakemista suoritepalkkauksen sijasta.

· Huomion kiinnittäminen lastenpsykiatrien koulutuspaikkojen tehokkaan käytön turvaamiseen ja mahdollisesti koulutuspaikkojen lisäämisen tarpeeseen, sillä julkisella sektorilla on edelleen hyvin suuri määrä vakansseja täyttämättä tai täytettynä erikoistumattomilla lääkäreillä. Kts LASTENPSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄREIDEN MÄÄRÄ EI KASVA
RIITTÄVÄSTI

Kts [STRATEGIA ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN TURVAAMISEKSI](/artikkelit/256)

· Aktiivisen keskustelun jatkaminen lastenpsykiatrin toimenkuvasta, erikoisesti erikoislääkärille luontevan roolikuvan ja siihen liittyvien keskeisten osaamisalueiden määrittely lastenpsykiatrian palvelujärjestelmän asettamista vaatimuksista lähtien.

· Vastaavasti osallistuminen perusterveydenhuollon lastenpsykiatrisen toiminnan määrittelystä käyttävään keskusteluuun.

· Lastenpsykiatrien ammatillinen edunvalvonta, työolosuhteet, työturvallisuus, palkkauskysymykset ja erikoisalan palkkauksen erityispiirteet sekä yksityisten ammatinharjoittajien edunvalvonta

· Lasten ja nuorten psykoterapioiden korvauskysymysten edistäminen sekä erityispätevyyksien hankkimiseen kannustaminen

· Ajankohtainen lasten- ja nuorisopsykiatrian EU:n säädöksiin perustuvien erikoistumiskoulutusasioiden ja ammatillisten jatkokoulutusasioiden seuraaminen UEMS / CAPP sektion kautta. Lastenpsykiatrian erikoitumiskoulutuksen laadun kehittämiseen ja -varmistamiseen osallistuminen keskustelua herättävänä ja kannattelevana tahona. Erikoistuvien asioissa EFPT:n toiminnan seuraaminen.

· Hallitusohjelmassa olevien lastenpsykiatrian kannalta tärkeiden tavoitteiden toteutumisen seuranta yhteistyössä alan miden etujärjestöjen kanssa Kts Hallitusohjelma Kts Terveyspolitiikan seuranta Johtokunta kokoontuu toimikaudella 2 kertaa. Muutoin johtokunta pitää yhteyttä puhelimitse, puhelinkokouksina ja sähköpostitse. Alaosaston toiminta rahoitetaan Suomen Lääkäriliitolta anottavalla toiminta-avustuksella.