Teon ohje lähetteen palauttamisesta

TEO TIEDOTTAA

4 /2006 3.10.2006

Potilaan lähettäminen perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon, lähetteen palauttaminen: tiedonkulku ja potilaan informoiminen

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa käsiteltyjen valvonta-asioiden yhteydessä on ilmennyt katkoksia tiedonkulussa ja potilaiden hoidon jatkuvuudessa mm. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapinnalla.

Kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevalle henkilölle on annettava hänen sairaudentilansa edellyttämä hoito välittömästi. Muutoin potilaan ottaminen erikoissairaanhoitoon tapahtuu lähetteen perusteella. Järjestelyn tarkoitus on sairaanhoidon porrastaminen tarkoituksenmukaisesti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Kun erikoissairaanhoidossa arvioidaan saapuneen lähetteen perusteella potilaan hoidontarvetta, voi johtopäätöksenä olla myös se, että potilaan oikea hoitopaikka olisikin perusterveydenhuollossa. Jos henkilöllä todettu sairaus tai oire on tarkoituksenmukaisinta tutkia tai hoitaa terveyskeskuksessa, on hänet ohjattava jatkohoitoon asianomaiseen terveyskeskukseen ja annettava terveyskeskukselle tarpeelliset hoito-ohjeet (EshL 31 § 5 mom., tullut voimaan 1.3.2005). Erikoissairaanhoidon asiantuntijan tulee tällöin antaa selkeä ohjaus siitä, miten potilasta olisi jatkossa tutkittava tai hoidettava. Sairaanhoitopiirillä on kuitenkin vastuu huolehtia siitä, ettei potilas jää terveyspalvelujen ulkopuolelle tai ettei häntä siirrellä tarpeettomasti edestakaisin eri hoidon porrastusten välillä (HE 77/2004 vp).

Tiedonkulun varmistamiseksi tulisi sekä sairaalassa että terveyskeskuksessa olla käytössä sellaisia toimintatapoja, jotka estävät tiedonkulun katkosten esiintymisen. Eduskunnan oikeusasiamies on todennut erääseen kanteluun antamassaan päätöksessä (22.6.2006, Dnro 2246/4/04) muun ohella, että hyvään hoitoon kuuluu, että sairaala informoi potilasta lähetteen palauttamisesta ja hoito-ohjeesta, vaikka lakiin ei ole sisällytetty nimenomaista säännöstä asiasta. Myös Terveydenhuollon oikeusturvakeskus pitää tällaista menettelyä asianmukaisena. Perusterveydenhuollossa tulee puolestaan huolehtia siitä, että palautettua lähetettä ei arkistoida ennen kuin lähettävä lääkäri on sen nähnyt ja kuitannut, tai että sähköinen palautunut lähete tulee kuitattua lähetteen laatineen tai jonkun muun lääkärin taholta. Näin voidaan varmistua siitä, että potilas ei jää vaille suunniteltua hoitoa.

Kun potilas on lähetetty sairaanhoitopiirin sairaalaan saamaan erikoissairaanhoitoa, vastuu potilaan hoidon järjestämisestä siirtyy sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HE 77/2004 vp). Tätä ei kuitenkaan voida tulkita niin, että lähettävän tahon vastuu potilaasta päättyy kokonaan. Potilaan tulee hoitoketjun joka vaiheessa tietää, kuka hänen hoidostaan vastaa ja minne hän voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Mikäli esimerkiksi potilas ottaa lähetteen laatimisen jälkeen yhteyttä vointinsa huonouden takia lähettävään tahoon, lääkärin tulee arvioida, onko potilaan tilanne muuttunut niin, että hän olisikin kiireellisemmän hoidon tarpeessa.

Laadultaan hyvää hoitoa on oikea hoito, oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa.

Lisätietoja
Ylilääkäri Anna Kattainen 09-77292 116 Ylilääkäri Ursula Vala 09-77292 131